שלב א'

תכנית לימודים שנתית

לימודי השלמה

לוח זמנים:

שלב א' נמשך ממועד הקבלה אליו ועד המעבר לשלב ב'.

אפשר להתחיל את הליך המעבר לשלב ב' כשיש הוכחת היתכנות של התיזה ונראה כי המחקר יתפתח לעבודת דוקטור ראויה ועל כל פנים יש להתחיל את ההליך לא יאוחר מ - 18 חודש מאז הקבלה לשלב א'.