מתכונת עבודת הדוקטור

עבודת הדוקטור תוגש באחת משתי המתכונות הבאות:

א. דוקטורט מונוגרפיה - חיבור שלם כיחידה אחת, המסכם את עבודת המחקר של התלמיד, שחובר על ידי התלמיד בהדרכת מנחה/מנחים.

ב. דוקטורט אסופת פרקים - חיבור המורכב מפרקים עצמאיים, אך בעלי זיקה נושאית מובהקת ביניהם, שהתלמיד הוא החוקר והכותב היחיד או העיקרי שלהם, בהדרכת מנחה/מנחים ("אסופה").

הנחיות בנוגע לכתיבה והגשה של עבודת הדוקטור (ההנחיות לכתיבה והגשה של עבודת הדוקטור חלות על שתי המתכונות):

thesis-writing-instructions(monograph)_112017.pdf

Assupa-instructions_112017.pdf

 

טפסים בנוגע להגשת עבודת הדוקטור לשיפוט:

טופס הצהרות תלמיד, מנחה וועדה מלווה

טופס הצעת שופטים לעבודת דוקטור

טופס חוות דעה של מנחה

טופס הפקדת עבודת דוקטור בספריה

טופס פרטים אישיים

טופס הרשאה לרשום תלמיד במהלך שיפוט עבודת הדוקטור שלו

טופס הסכמת מחבר שותף (עברית)

טופס הסכמת מחבר שותף (אנגלית)