דוקטורט משותף

תלמיד מחקר במסגרת דוקטורט משותף, שהאוניברסיטה העברית היא מוסד האם עבורו

לאחר שהתקבל ללימודים במסגרת דוקטורט משותף, יחולו על התלמיד כל הכללים הרגילים - האקדמיים והמינהליים -  החלים על תלמיד מחקר באוניברסיטה העברית.

הרכב הוועדה המלווה והרכב השופטים של עבודת הדוקטור יקבעו בתאום בין המוסדות. 

על גבי טופס הלימודים יציין התלמיד בנוסף לחוג לימודיו גם את סמל החוג 891, המהווה סימן ללימודיו במסגרת דוקטורט משותף.

קורסים, שתלמיד המחקר ילמד במוסד המארח  ויוכרו על ידי הוועדה המלווה כלימודי השלמה לדוקטורט, ייקלטו על סמך תדפיס לימודים רשמי מאת המוסד המארח במסגרת תדפיס הלימודים באוניברסיטה העברית בציון "פטור".

יתכן, שהליך השיפוט יחול על תלמיד דוקטורט משותף על פי כלליה של האוניברסיטה המארחת, גם במקרה שהאוניברסיטה העברית היא אוניברסיטת האם עבורו. הנושא יפורט בהסכם (מוסדי או פרטני) בין המוסדות ביחס ללימודיו של התלמיד במסגרת דוקטורט משותף.

תלמיד מחקר במסגרת דוקטורט משותף, שהאוניברסיטה העברית היא המוסד המארח עבורו

בשנה  / בסמסטר שהתלמיד מתארח באוניברסיטה העברית הוא רשאי ללמוד קורסים, הדרושים ללימודיו ולמחקרו.

לאחר שהתקבל ללימודים במסגרת דוקטורט משותף, ייירשם התלמיד ללימודים מדי שנה על ידי הגשת טופס לימודים ובו יצויינו חוג לימודיו והחוג 891, המהווה סימן ללימודיו במסגרת דוקטורט משותף.

תלמיד, הפטור מתשלום שכר לימוד לאוניברסיטה העברית על סמך הסכם בין-מוסדי, ירשום על גבי טופס הלימודים גם את סמל הקורס 74504.

 

עקרונות ללימודים במסגרת דוקטורט משותף:

JD_Senatedecision_hebrew_112014.pdf

JD_Senatedecision_english_112014.pdf