שיפוט עבודת הדוקטור

ככלל, עבודת הדוקטור תימסר לשיפוט לשני שופטים בנוסף למנחה/מנחים.

עבודת דוקטור במתכונת של אסופה, המורכבת ממאמרים, שכולם התפרסמו בכתבי עת בעלי שם, תישקל מסירתה לשיפוט על ידי שופט אחד בנוסף למנחה/מנחים.

הליך בחירתם ומינויים של השופטים, משך השיפוט והערכתו לפני מסירת מסקנות השיפוט לתלמיד ומנחהו נמשכים כ 4 - 6 חודשים בממוצע.

תלמיד, הנדרש לתקן את עבודת הדוקטור על סמך חוות הדעה של השופטים, יקבל הנחיות גם לגבי משך הזמן העומד לרשותו לשם התיקון.

תלמידים שהמשך דרכם בארץ או בחו"ל (השתלמות פוסט דוקטוריאלית או השתלבות במקום עבודה) תלוי באישורה של עבודת הדוקטור, יקדימו להגיש את עבודתם לשיפוט.