הפסקת לימודים וחידושם

תלמיד מחקר המבקש להפסיק לימודיו, בין לתקופה מסוימת ובין לחלוטין, חייב להודיע על כך למדריכו. התלמיד והמדריך ישלחו לרשות לתלמידי מחקר הודעה משותפת בנוגע להפסקת הלימודים.

תלמיד מחקר המבקש להפסיק לימודיו במהלך שנת לימודים, חייב להודיע על כך גם למדור לחשבונות סטודנטים, כמפורט באתר המחלקה למערכות לימודים ותשלומי סטודנטים.

בקשתו של תלמיד מחקר לחדש את לימודיו לאחר הפסקה תידון על ידי הרשות לתלמידי מחקר. החלטתה של הרשות לגבי חידוש לימודיו של התלמיד תתבסס על האפשרות לחדש את המחקר וההנחיה בהתייחס למשך ההפסקה, על ההתקדמות בתחום המדעי בעת הפסקה זו ועל מצב מחקרו של התלמיד לאור שינויים אלה. 

מדריך שאיננו רואה ברכה בלימודיו של התלמיד, או רוב חברי הוועדה המלווה, רשאים להציע לרשות לתלמידי מחקר להפסיק את עבודת-המחקר של התלמיד. הרשות תחליט אם לקבל את ההצעה, או להעביר את התלמיד למדריך אחר.