מתכונת עבודת הדוקטור - המדעים העיוניים

עבודת הדוקטור תוגש באחת משתי המתכונות הבאות:

א. דוקטורט מונוגרפיה - חיבור שלם כיחידה אחת, המסכם את עבודת המחקר של התלמיד, שחובר על ידי התלמיד בהדרכת מנחה/מנחים.

ב. דוקטורט אסופת פרקים - חיבור המורכב מפרקים עצמאיים, אך בעלי זיקה נושאית מובהקת ביניהם, שהתלמיד הוא החוקר והכותב היחיד או העיקרי שלהם, בהדרכת מנחה/מנחים ("אסופה").

ג. באתר רשות הספריות ניתן למצוא עבודות דוקטור שאושרו בתחומים השונים. בחיפוש המתקדם ניתן לחפש לפי חתכים כגון מחלקה, נושא, מחבר.

אנא קראו את ההנחיות בעיון לפני מילוי הטפסים שלהלן

 

הנחיות לכתיבה והגשה של עבודת הדוקטור

הנחיות לכתיבת דוקטורט במתכונת מונוגרפיה - בפקולטות העיוניות.pdf

 הנחיות לכתיבת דוקטורט במתכונת אסופת פרקים - בפקולטות העיוניות.pdf

 

דוגמא למבנה עבודת דוקטור בעברית.docx- מדעים עיוניים.docx

דוגמא למבנה עבודת דוקטור באנגלית.docx - מדעים עיוניים.docx

 

יש להגיש את העבודה והמסמכים הנלווים במייל למיכל שטיין michalash@savion.huji.ac.il

טפסים שיש להגיש בעת הגשת עבודת הדוקטור לשיפוט במדעים העיוניים

טופס הצהרות תלמיד, מנחה וועדה מלווה

המלצה למינוי שופטים- מדעים עיוניים

טופס מסקנות שיפוט מנחה - מדעים עיוניים

טופס הפקדת עבודת דוקטור בספריה

טופס פרטים אישיים

טופס הרשאה לרשום תלמיד במהלך שיפוט עבודת הדוקטור שלו

טופס הסכמת מחבר שותף (עברית)

טופס הסכמת מחבר שותף (אנגלית)

אישור מהספריה על היעדר חובות - אנא פנו לספריה התחומית לצורך קבלת האישור בדוא"ל. ניתן להגיש אישור זה עד לאישור עבודת הדוקטור.