תנאי קבלה

מועמד יכול להגיש מועמדות ללימודי מחקר במידה ועומד באחד מהתנאים המפורטים להלן,

וקיבל את הסכמתו של מנחה מהסגל האקדמי באוניברסיטה העברית להדריכו במחקר ובהכנת עבודת הדוקטור :

א) אם בידו תואר מוסמך עם עבודת גמר,  ממוסד אוניברסיטאי מוכר בארץ או בחו"ל,בציונים הבאים:

ציון בלימודי תואר מוסמך - 85 לפחות;

ציון על עבודת הגמר - 85 לפחות;

ציון בבחינת המוסמך (במקום שקיימת) - 85 לפחות.​​

ב) קבלה על תנאי - למי שטרם סיים את חובות תואר מוסמך עם עבודת גמר ועומד בתנאים המפורטים להלן:

1. למי שהחל את תהליך הגשת המועמדות באתר הרישום המקוון עד 28.2.2022 (כולל), הגשת המועמדות במסלול זה אפשרית למי שהינו בשנה האחרונה ללימודי מוסמך עם עבודת גמר, במוסד אוניברסיטאי מוכר בארץ או בחו"ל, וממוצע הביניים של ציוניו 85 לפחות.

 2. למי שהחל את תהליך הגשת המועמדות באתר הרישום המקוון החל מיום 1.3.2023, הגשת המועמדות במסלול זה מותנית בעמידה בתנאים הבאים:

במדעים הניסויים – ממוצע הביניים של ציוני המוסמך הינו 90 לפחות, הצגת אישור על הגשת עבודת הגמר והצגת אישור על המועד שנקבע לבחינת הגמר (במוסדות בהם מתקיימת);  

במדעים העיוניים – הצגת אישור על סיום הקורסים בציון ממוצע 90 לפחות בשלב הגשת המועמדות. בכפוף להחלטה על קבלה, יידרש המועמד להציג אישור על הגשת עבודת הגמר עד תום הסמסטר הראשון  ממועד תחילת הלימודים. 

החלטה על קבלה במקרה זה תהיה קבלה על תנאי. מידע נוסף על תהליך הקבלה במסלול זה, ראו בקובץ -   קבלה על תנאי מידע נוסף 16-2-22.pdf

ג) אם הינו תלמיד המסלול ישיר לדוקטורט באוניברסיטה העברית, אשר סיים בהצלחה את דרישות המסלול על פי נהלי הפקולטה אליה משתייך.

לתשומת לבכם:

-  ועדה תחומית רשאית לקבוע סף גבוה מהמינימום שצוין לעיל ורשאית להוסיף אמצעי מיון נוספים כגון ראיון אישי או בחינת קבלה. 

-  ועדת דוקטורט תחומית רשאית להחליט לקבל רק חלק מהמועמדים העומדים בתנאי הקבלה.

- ההחלטה בדבר קבלתם של תלמידי מחקר היא בהתאם להמלצת ועדות הדוקטורט התחומיות ובכפוף לאישור הרשות לתלמידי מחקר .

עוד על תנאי הקבלה, ראו תקנון תלמידי מחקר, סעיפים 3.1 - 3.3