הגשת מועמדות

במדעים העיוניים ישנם שני מועדים בשנה בהם ניתן להגיש מועמדות - לקראת סמסטר א' ולקראת סמסטר ב', כמפורט להלן.

במדעים הניסויים, הגשת המועמדות אפשרית לאורך כל השנה, אולם תלמידים המבקשים להתחיל את לימודיהם בתחילת שנה או בתחילת סמסטר ב',

מתבקשים להגיש את מועמדותם במועדים המפורטים להלן.

 

מועדים להגשת מועמדות למעוניינים להתחיל לימודיהם בתחילת שנת לימודים:

במדעים העיוניים

מועמדים ממוסדות אקדמיים בארץ - עד 1.7

מועמדים ממוסדות אקדמיים מחו"ל - עד 1.7

במדעים הניסויים 

מועמדים ממוסדות אקדמיים בארץ - החל מ-1.7 ועד חודשיים לפני תחילת שנת הלימודים

מועמדים ממוסדות אקדמיים מחו"ל - עד 1.7

מועמדים שבכוונתם ללמוד קורסים או לקבל משרת הוראה יגישו את מועמדותם לא יאוחר מחודשיים לפני פתיחת שנת הלימודים.

 

מועדים להגשת מועמדות למעוניינים להתחיל לימודיהם בסמסטר ב' -

מועמדים ממוסדות אקדמיים בארץ - עד 1.1*

מועמדים ממוסדות אקדמיים מחו"ל - עד  1.12*

דיון במועמדים שלא על פי מועדי הקבלה הוא בסמכותה של ועדת הדוקטורט התחומית. על המועמד לבדוק אפשרות כזו מראש עם איש הקשר של הוועדה התחומית, ראו בקישור:  תנאי קבלה ואנשי קשר לפי תחומים.pdf.

*עקב דחיית פתיחת שנת הלימודים האקדמית תשפ"ד, מועד הגשת המועמדות לתכנית הדוקטורט במדעים העיוניים לסמסטר ב' נדחה אף הוא.

  ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 28/03/2024. מועמדים בינלאומיים יגישו את מועמדותם עד לתאריך 15/03/2024.

  במדעים הניסויים - הקבלה ממשיכה להיות רציפה לאורך השנה. להזכירכם, מועמדים מתבקשים להגיש את המועמדות לא יאוחר מחודשיים לפני המועד המבוקש לתחילת הלימודים.

 

מהגשת המועמדות ועד מימוש הלימודים

1) יש להגיש מועמדות באמצעות מערכת "רישום לאוניברסיטה (רישום מקוון)"

אנא שימו לב - אם התחלתם להירשם בטעות לשנה, שלא אליה התכוונתם - ניתן לבטל את הרישום בעזרת כפתור ביטול ולהתחיל מחדש בשנה המתאימה.

2) יש לשלוח לרשות לתלמידי מחקר מסמכים  לצורך דיון במועמדות. פרטים נוספים ורשימה מרוכזת של כל המסמכים הדרושים ראו כאן:

טבלת מסמכים להגשת מועמדות.docx

3) להלן קישורים למידע נוסף ולטפסים אותם יש למלא:

מידע נוסף למועמדים על סמך לימודים קודמים במוסד לא ישראלי (מועמדים מחו"ל)

טופס הגשת מועמדות - פרטים אישיים

טופס הגשת מועמדות - פרטים אישיים - מסלול קבלה על תנאי

טופס הגשת מועמדות על סמך לימודים קודמים במוסד לא ישראלי (אנגלית)

טופס הסכמת מנחה (עברית)

טופס הסכמת מנחה (אנגלית)

טופס המלצה (עברית)

טופס המלצה (אנגלית)

הצהרת מועמד/ת ומנחה

צור קשר לרשות לתלמידי מחקר

4) הרשות לתלמידי מחקר בודקת את שלמות התיק ואת העמידה בתנאי הקבלה ומעבירה את התיק אל ועדת הדוקטורט התחומית.

 ספי קבלה ואנשי קשר לפי תחומים - מדעים עיוניים.docx

5) ועדת הדוקטורט התחומית דנה במועמד, מקבלת החלטה ומעבירה את החלטתה לרשות לתלמידי מחקר.

6) הרשות לתלמידי מחקר מודיעה על ההחלטה לתלמיד ולמדריך.

7) מועמד שהתקבל יממש את קבלתו על ידי הגשת טופס לימודים ותשלום שכר לימוד.

מועמדים במסלול ישיר:

הגשת מועמדות כמו מועמד רגיל, אך יש לצרף מכתב מאת הפקולטה המאשרת את מעברו של המועמד מחלק המוסמך במסלול לחלק הדוקטורט.

במדעים העיוניים יידונו מועמדים במסלול ישיר על ידי ועדות הדוקטורט התחומיות ככל המועמדים האחרים.

במדעים הניסויים - מועמדים במסגרת המסלול הישיר לא יידונו על ידי ועדות הדוקטורט התחומיות, אלא יתקבלו לעל סמך החלטה של הפקולטה. המועמדים אינם צריכים לצרף תקציר של עבודת מוסמך או המלצות.  

יתכן שתלמיד במסלול הישיר יוכל לעבור מחלק המוסמך במסלול לחלק הדוקטורט במהלכו של סמסטר. רצוי שהתלמיד יברר מראש את משמעות המעבר במהלך הסמסטר גם מנקודות מבט לא אקדמיות (שכר לימוד; מלגה; משרה).