הגשת מועמדות

רשאים להגיש מועמדות בעלי תואר מוסמך במסלול מחקרי, הכולל עבודת גמר, ממוסד מוכר בארץ, שהם בעלי אישור זכאות לתואר מוסמך, ומועמדים מהאוניברסיטה העברית במסלול ישיר לדוקטורט. הגשת המועמדות מותנית בקבלת הסכמתו של מנחה להדריך את המועמד במחקר ובהכנתה של עבודת הדוקטור.

ההחלטה בדבר קבלתם של תלמידי מחקר היא בסמכותן של ועדות דוקטורט תחומיות.

מועדים להגשת מועמדות למעוניינים להתחיל לימודיהם בתחילת שנת לימודים

במדעים העיוניים - עד 1.7 

מועמדים מחו"ל - עד 1.5

במדעים העיוניים - רשאים להגיש מועמדות גם תלמידים שישלימו חובות המוסמך עד תחילת שנת הלימודים ויהיו זכאים לתואר מוסמך עד 31.12.  מועמדים, שהתקבלו על תנאי שישלימו את חובות המוסמך עד תחילת שנת הלימודים, יגישו לרשות לתלמידי מחקר אישור על כך שהגישו את עבודת המוסמך שלהם.

דיון במועמדים שלא על פי מועדי הקבלה הוא בסמכותה של ועדת הדוקטורט התחומית. על המועמד לבדוק אפשרות כזו מראש עם איש הקשר של הוועדה התחומית, ראו בקישור: תנאי קבלה ואנשי קשר לפי תחומים.pdf.

--------------------------------------------------------------

במדעים הניסויים - מ 1.7

מועמדים מחו"ל - עד 1.7

במדעים הניסויים - מועמדים שבכוונתם ללמוד קורסים או לקבל משרת הוראה יגישו את מועמדותם עד לא יאוחר מ 1.9.

-------------------------------------------------------------

מועדים להגשת מועמדות למעוניינים להתחיל לימודיהם בסמסטר ב' - עד 1.1

              מועמדים מחו"ל - עד 1.11

במדעים העיוניים - רשאים להגיש מועמדות גם תלמידים שישלימו חובות המוסמך עד  תחילת סמסטר ב' ויהיו זכאים לתואר מוסמך עד 30.4

---------------------------------------------------------

מהגשת המועמדות ועד מימוש הלימודים

1. הגשת מועמדות באמצעות מערכת "רישום לאוניברסיטה (רישום מקוון)"

אנא שימו לב - בראש כל מסך במערכת הרישום לאוניברסיטה רשומה השנה אליה מוגשת המועמדות: תשע"ז (2017) או תשע"ח (2018). אם התחלתם להירשם בטעות לשנה, שלא אליה התכוונתם - אתם יכולים לבטל את הרישום בעזרת כפתור ביטול ולהתחיל מחדש בשנה המתאימה.

2.  מסירת מסמכים - הסבר באתר - 072017.pdf

מידע נוסף למועמדים על סמך לימודים קודמים במוסד לא ישראלי (מועמדים מחו"ל)

טופס הגשת מועמדות - פרטים אישיים

טופס הגשת מועמדות על סמך לימודים קודמים במוסד לא ישראלי (אנגלית)

טופס הסכמת מנחה (עברית)

טופס הסכמת מנחה (אנגלית)

טופס המלצה (עברית)

טופס המלצה (אנגלית)

הצהרת מועמד ומדריך

צור קשר לרשות לתלמידי מחקר

3. הרשות לתלמידי מחקר בודקת את שלמות התיק ועמידה בתנאי הקבלה ומעבירה את התיק אל ועדת הדוקטורט התחומית.

 תנאי קבלה ואנשי קשר לפי תחומים.pdf

4. ועדת הדוקטורט התחומית דנה במועמד, מקבלת החלטה ומעבירה את החלטתה לרשות לתלמידי מחקר.

5. הרשות לתלמידי מחקר מודיעה את ההחלטה לתלמיד ולמדריך.

6. מועמד שהתקבל יממש את קבלתו על ידי הגשת טופס לימודים ותשלום שכר לימוד.

מועמדים במסלול ישיר:

הגשת מועמדות כמו מועמד רגיל, אך יש לצרף מכתב מאת הפקולטה המאשרת את מעברו של המועמד מחלק המוסמך במסלול לחלק הדוקטורט.

במדעים העיוניים יידונו מועמדים במסלול ישיר על ידי ועדות הדוקטורט התחומיות ככל המועמדים האחרים.

במדעים הניסויים - מועמדים במסגרת המסלול הישיר לא יידונו על ידי ועדות הדוקטורט התחומיות, אלא יתקבלו לעל סמך החלטה של הפקולטה. המועמדים אינם צריכים לצרף תקציר של עבודת מוסמך או המלצות.  

יתכן שתלמיד במסלול הישיר יוכל לעבור מחלק המוסמך במסלול לחלק הדוקטורט במהלכו של סמסטר. רצוי שהתלמיד יברר מראש את משמעות המעבר במהלך הסמסטר גם מנקודות מבט לא אקדמיות (שכר לימוד; מלגה; משרה).