הדרכה ומדריכים

מורים בדרגת מרצה ומעלה באוניברסיטה העברית, במסלול האקדמי הרגיל, כולל מי שפרש לגימלאות, רשאים לשמש כמדריכים לעבודות דוקטור. כן יוכלו להשתתף בהדרכה, יחד עם מורים בעלי זכות הדרכה, מורים מאוניברסיטאות מוכרות בארץ ובחו"ל, שיש להם זכות להדריך דוקטורנטים במוסדם. בהמלצת הדיקן יוכלו גם חברי סגל במסלולים אחרים, שיש להם הכישורים המתאימים, להשתתף בהדרכה יחד עם מורים בעלי זכות הדרכה. במקרים חריגים ובהמלצת הדיקן תוכל הרשות לתלמידי מחקר להעניק זכות הדרכה עצמאית גם למורים במסלולים אחרים.
 

על מנת להבטיח הדרכה רציפה לתלמיד המחקר, פקולטה רשאית לקבוע הסדרים כלליים או פרטניים במקרים כגון: המדריך המוצע הוא איש סגל רגיל בתקופת ניסיון או פרש לגמלאות וכד'.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

הליך הסדרתה של רשות להדריך תלמיד מחקר עבור מומחים שאינם בעלי זכות הדרכה כשלעצמם:

1. המדריך מהאוניברסיטה העברית בעל זכות ההדרכה, המומחה המומלץ וראש החוג יפנו אל דיקן הפקולטה בבקשה מנומקת למנות את המומחה כמדריך לתלמיד מחקר מסוים במשותף עם המדריך בעל זכות ההדרכה. הבקשה תלווה במסמך קורות חיים מלא, הכולל רשימת פרסומים מעודכנת ורשימת התלמידים לתארים מתקדמים, שהמומחה הדריך עד כה.

2. הבקשה המלווה בהמלצת הדיקן תועבר אל הרשות לתלמידי מחקר.

3. הרשות לתלמידי מחקר תבחן את הבקשה, ובמקרה של החלטה חיובית תמנה את המומחה כמדריך אד הוק לתלמיד המסוים בלווית מדריך מן הסגל הרגיל.

4. ההליך לעיל מתייחס הן למומחים חיצוניים (למעט חברי סגל אקדמי באוניברסיטאות בישראל, שהם בעלי זכות להדריך דוקטורנטים במוסדם) והן לאנשי סגל האוניברסיטה העברית, המועסקים במסלול שאיננו המסלול הרגיל.